HESPERIIDAE

...

PIERIDAE

NYMPHALIDAE

DANAIDAE

LIBYTHEIDAE

CHARAXINAE

SATYRIDAE

LYCAENIDAE

PAPILIONIDAE  FotoList

Archon apollinaris

Archon apollinus

Iphiclides podalirius

Papilio alexanor

Papilio machaon  

Parnassius mnemosyne  

Parnassius nordmanni

Parnassius apollo

Princeps  demoleus

Zerynthia caucasica

Zerynthia cerisyi  

Zerynthia deyrollei  

Zerynthia polyxena